ประกาศหอการค้า|

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยที่มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานกลุ่มฯคนใหม่ แทนประธานคนเดินที่ลาออกก่อนหมดวาระ และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ชุดใหญ่ ชุดที่ 8

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวเกศกมล จันทร์โภคาไพบูลย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ในวาระปี 2566-2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window