กิตติพิชญ์ กลับคุณ

ประธานหอการค้า
จังหวัดพัทลุง

 

 

จันทิมา เตกฉัตร

รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ หอการค้าจังหวัดพัทลุง

 

เคนทร์ หนูฤทธิ์

รองประธานฝ่ายนโยบายและแผน หอการค้าจังหวัดพัทลุง

 

กรกช ลาภานุพัฒนกุล

รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

 

สุภาสินี คงเลี่ยม

รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน โยธาและผังเมือง 
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

สมชาย จุลพูน

รองประธานฝ่ายเกษตร สินค้าและบริการ
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

เอกภัทร ภัทร์รัศมี

รองประธานฝ่ายกิจการภายใน
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

ชัยยงค์ คชพันธ์

รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ สังคมและมนุษย์
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

กิจจ์ธนากร มงคลคูณเศรษฐ์

รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ เศรษฐกิจ
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

โชคชัย ปิตานุพงศ์

รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

พิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

รองประธานฝ่ายการค้าและการลงทุน
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

นิดา กุลวัฒนาวิมล

รองประธานฝ่ายการท่องเที่ยว กีฬาและสุขภาพ
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

วัฒนชัย เกลี้ยงประไพ

รองประธานฝ่ายกลยุทธ จัดหา และบริหารรายได้
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

บุณทัต แท่นมงคลมาศ

รองประธานฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
หอการค้าจังหวัดพัทลุง

ชัยกานต์ มาแทน

เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดพัทลุง

 

สิปปวัฒน์ วรศรี

รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพัทลุงคนที่ 1

อรรถวุฒิ จีนลอย

รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพัทลุง คนที่ 2

ธานินทร์ จริงจิตร

ประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดพัทลุง

ไตรวิทย์ ช่วยนุ้ย

นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดพัทลุง และ สวัสดิการเพื่อสมาชิก

ฐัฎฐิติวาสก์ เสนีย์

เลขานุการประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง
ฝ่ายกิจกรรม

ณัฐชนา พงษ์ธนานิกร

เลขานุการประธาน
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
ฝ่ายการเงิน

ลักษณาวรรณ ทองไซร์

รองเลขานุการประธาน
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
ฝ่ายการเงิน

จิราภา นาคทองแก้ว

รองเลขานุการประธาน
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
ฝ่ายกิจกรรม

Close Search Window