วิธีการสมัครสมาชิก

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหอการค้าจังหวัดพัทลุง

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

5.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

อัตตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ประเภทสามัญ1,000 บาท/ปี200 บาท
ประเภทสมทบ200 บาท/ปี200 บาท

Comments are closed.

Close Search Window