ภาพรวมเศรษฐกิจ
จังหวัดพัทลุง

รวบรวมและจัดเรียงข้อมูล
โดยหอการค้าจังหวัดพัทลุง

วันที่อัพเดทล่าสุด

22/01/2565

การใช้จ่ายภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2563


รายได้จัดเก็บ

777.5 ล้านบาท

รายจ่าย

4,935.9 ล้านบาท

ขาดดุล

-4,158.3 ล้านบาท

การใช้จ่ายภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2564


รายได้จัดเก็บ

947.2 ล้านบาท

รายจ่าย

6,899.7 ล้านบาท

ขาดดุล

-5,952.5 ล้านบาท

การใช้จ่ายภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-พ.ย.)


รายได้จัดเก็บ

124.1 ล้านบาท

รายจ่าย

851.7 ล้านบาท

ขาดดุล

-727.6 ล้านบาท

เครื่องชี้เศรษฐกิจ เศรษฐกิจภาคอุปทาน (Supply Side)

เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 ปี 2564 (YTD พ.ย.)
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 31%)
ปริมาณยางพารา ตัน 155,158.3 174,504.4
ปริมาณข้าวนาปรัง ตัน 77,995.6 73,920.2
ปริมาณผลิตภัณฑ์สุกร ตัน 68,115.5 63,714.2
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 12%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ล้าน Kwh 228.9 215.7
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม แห่ง 568 594
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม ล้านบาท 22.6 32.1
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (โครงสร้างสัดส่วน 57%)
ยอดขายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ล้านบาท 2,414.2 2,478.8

เครื่องชี้เศรษฐกิจ เศรษฐกิจภาคอุปสงค์ (Demand Side)

เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 ปี 2564 (YTD พ.ย.)
ภาคเอกชน
พื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม ตรม. 37,599 32,344.7
จำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ คัน 163 226
สินเชื่อรวมเพื่อการลงทุน ล้านบาท 15,562.9 15,783.3
จำนวนธุรกิจนิติบุคคล ราย 2,004 2,219
จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล ล้านบาท 4,474.3 4,695.7
ภาครัฐ
รายจ่ายเงินงบประจำ ล้านบาท 2,011.7 2,007.8
รายจ่ายเงินงบลงทุน ล้านบาท 3,392.0 3,827.1
ด้านการเงิน
เงินฝากรวม ล้านบาท 43,047.3 47,370.7
สินเชื่อรวม ล้านบาท 51,398.0 52,514.2