จุดเริ่มต้นและประวัติความเป็นของหอการค้าจังหวัดพัทลุง

ความเป็นมา หอการค้าพัทลุง

Screenshot 2022-01-14 141645

2525

จากแนวนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที่มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยจะใช้ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา 

กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 มีเป้าหมายในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางภาคเอกชน ในจังหวัดและเป็นการรองรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล 

หอการค้าประจำชาติได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำร่วมกับประทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทั้งประเทศ 

โดยใช้วิธีการเผยแพร่แนวความคิดและปรัชญาการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด รวมทั้งการจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้พ่อค้า นักธุรกิจในแต่ละจังหวัดมีความตื่นตัวขึ้น และเริ่มมีการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดขึ้นเป็นระยะนับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา

2532

นักธุรกิจในจังหวัดพัทลุงได้รวมตัวกันเเพื่อขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดพัทลุงขึ้นเป็นครั้งแรก

2562

ในสมัยของประธานคุณภัคจิรา เณรพึ่ง หอการค้าจังหวัดพัทลุงมีดำริ 
ในการจัดงานเพื่อให้เป็นงานหลักของหอการค้า และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การใช้จ่าย และเป็นสร้างชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

“งานเมืองลุงเท่” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา

2563

เกิดวิกฤตกาลครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า-2019 ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต้องหยุดชะงัก ทำให้เกิดความลำบากในสังคมเป็นอย่างยิ่ง

หอการค้าจังหวัดพัทลุงในสมัยของประธาน คุณพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ได้จัดทำโครงการ “พัทลุงรวมใจ” เพื่อจัดส่งกล่องความช่วยเหลือที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในจังหวัด ส่งถึงบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดพัทลุง กว่า 1,000 กล่อง 

โดยหอการค้าจังหวัดพัทลุงได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก ไปรษณีย์ไทย สำนักงานจังหวัดพัทลุง ในการนำส่งกล่องช่วยเหลือถึงบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

2564

วิกฤตกาลโคโรน่า-2019 ยังคงอยู่ การเข้าถึงวัคซีนในเวลานั้นทำได้ยาก หอการค้าจังหวัดพัทลุง จึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดหาวัคซีน ทำให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 4,000 คน สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

edit-gadsden-1616084_1920
fixed-wing-316707_1280
Old Museum
bar-1846137_1920
Close Search Window