หอการค้าจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักของจังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายเพื่อชับเคลื่อนและยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพัทลุงให้ดียิ่งขึ้น

“Look local first” จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่หอการค้าจังหวัดพัทลุงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งให้โครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

หอการค้าจังหวัดพัทลุงเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการรวมตัวกันทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาเศรษฐกิจของพัทลุงให้ดียิ่งขึ้น

การยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจในจังหวัดที่ดีได้นั้น หอการค้าจังหวัดพัทลุงเชื่อว่าการที่ผู้ประกอบการในจังหวัดให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนภายใน จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นการกระจายรายได้สู่จังหวัดอย่างสม่ำเสมอ

“Look local first” จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการจะมองจัดซื้อสินค้า บริการ ด้วยการจัดหาจากภายในจังหวัดของเราก่อน

เป้าหมาย

หอการค้าจังหวัดพัทลุงสนับสนุนให้สมาชิกหอการค้า พิจารณาซื้อสินค้าและบริการจากกิจการที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการต่างๆในจังหวัดพัทลุง

Comments are closed.

Close Search Window