คณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ชุดที่ 7

เอกภัทร ภัทรรัศมี

ประธาน YEC

กรกช ลาภานุพัฒนกุล

รองประธาน YEC 
ฝ่ายยุทธศาสตร์

กฤษดา กลิ่นภักดี

รองประธาน YEC 
ฝ่ายนโยบาบและแผน

นพดล ฉิ้มสังข์

รองประธาน YEC 
ฝ่ายเกษตรสินค้าและบริการ

เจนณรงค์ มาตนุมัติ

รองประธาน YEC 
ฝ่ายกิจการภายใน

ศิริญญา สมแก้ว

รองประธาน YEC 
ฝ่ายกิจการพิเศษ สังคม 
และ มนุษย์

กุลริศา คำวิสุทธิ์

รองประธาน YEC 
ฝ่ายกิจการพิเศษ เศรษฐกิจ

ร่มธรรม ขำนุรักษ์

รองประธาน YEC 
ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัตนธรรม

นรเศรษฐ์ หนูนุ่น

รองประธาน YEC 
ฝ่ายการค้าและการลงทุน

เปรมวิชช์ ฉิมเรืองคำศิริ

รองประธาน YEC 
ฝ่ายกการท่องเที่ยว กีฬา
และสุขภาพ

ไตรวิทย์ ช่วยนุ้บ

รองประธาน YEC 
ฝ่ายนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐพล ชีวไมตรีวงศ์

รองประธาน YEC 
ฝ่ายกลยุทธ์ จัดหา 
และบริหารรายได้

ปฐมภพ นิ่มดำ

รองประธาน YEC 
ฝ่ายสื่อสาร 
และภาพลักษ์องค์กร

อธิศ มนูญดาหวี

เลขาธิการ YEC


พงศกร เรนเรือง

รองเลขาธิการ YEC


วัชรพงศ์ พรหมกุล

ปฎิคม


รัติยา หนูกฤษ์

นายทะเบียยน และ 
สวัสดิการเพื่อสมาชิก

กมลวิทย์ ขวัญรอด

กรรมการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่่งแวดล้อม

กัญยาณี ชัยณรงค์

เลขานุการประธาน
ฝ่ายการเงิน

ธวัลพร สุธรรมวิวัฒน์

รองเลขานุการประธาน
ฝ่ายการเงิน

เกศกมล จันทร์โภคาไพบูลย์

เลขานุการประธาน
ฝ่ายกิจการ

Close Search Window